021-88678356-7 و 88877420
english

گواهینامه ها

 

گواهینامه های بین المللی شرکت مروارید ارس باران

 

 

ISO9001 شرکت مروارید ارس باران

ISO 9001

 

 

 

 

ISO10668 شرکت مروارید ارس باران

ISO 10668

 

 

 

 

ISO14001 شرکت مروارید ارس باران

ISO 14001

 

 

 

 

OHSAS18001 شرکت مروارید ارس باران

OHSAS 18001

 

 

 

 

iso10004:2012 شرکت مروارید ارس باران

ISO 10004:2012

 

 

 

 

ISO10002:2014 شرکت مروارید ارس باران

ISO 10002:2014

 

 

 

 

AWARD شرکت مروارید ارس باران

AWARD

 

 

 

 

 


 

گواهینامه های ثبت ماده کودی شرکت مروارید ارس باران

 

 

 

ثبت کودی سولفات پتاسیم گرانوله شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی سولفات پتاسیم گرانوله

2903/243

 

 

 

 

ثبت کودی سولفات پتاسیم گرانول شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی سولفات پتاسیم گرانوله

88164

 

 

 

ثبت کودی سولفات پتاسیم کریستال شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی سولفات پتاسیم کریستال

89835

 

 

 

 

ثبت کودی کلرور پتاسیم شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی کلرور پتاسیم پودری

93346

 

 

 

 

ثبت کودی سولفات آمونیوم شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی سولفات آمونیوم

34247

 

 

 

 

ثبت کودی دی آمونیوم فسفات شرکت مروارید ارس باران

گواهینامه ثبت ماده کودی دی آمونیوم فسفات

80018

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب