021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله

 

        ســــولــفات پـــتاســـیم گرانــــــوله

 

 

        سولفات پتاسیم گرانوله

 

 

 

 

 

 

موارد و میزان مصرف کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله :

 

مصرف خاکی :

به هنگام احداث باغ یک کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله همراه با سایر کودهای مورد نیاز در کف چاله های حفر شده برای کاشت نهال مخلوط نموده و روی آن با خاک پوشیده می شود و سپس اقدام به کشت نهال می گردد .

 

نهال جوان :

150 تا 200 کیلوگرم در هکتار * درختان در مرحله باردهی 400 تا 500

 

جدول مصرف سولفات پتاسیم گرانوله


زمان مصرف :

 

درختان :

در زمستان در نیمه خارجی سایه انداز درخت تا عمق ریشه های فعال ، با خاک مخلوط شود .

 

نباتات زراعی :

قبل از شخم با سایر کودها مصرف شود .

 

نکات مهم : جهت تعیین مصرف دقیق این کود ، مراجعه به نتایج تجزیه خاک و آب مزرعه ضروری می باشد .

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب