021-88678356-7 و 88877420
english

کود شیمیایی دی آموینوم فسفات

 

کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله

 

کود فسفات | DAP | دی آمونیوم هیدروژن فسفات | کود شیمیایی فسفاته یا کود سیاه که همان کود دی آمونیوم فسفات می باشد.

 

دی آمونیوم فسفات یکی از اعضای خانواده نمک های فسفات آمونیوم محلول در آب می باشد.

دی آمونیوم فسفاته از واکنش آمونیاک با اسید فسفریک حاصل می شود. فسفر دومین عنصر موجود در خاک می باشد و از ضروری ترین عناصر غذایی برای رشد گیاهان است.

 

 مشخصات کود ( دی آمونیوم فسفات DAP )  :

ازت کل : 18%       فسفر کلر: 46%    دانه بندی :4-1 میلی متر   

 

دی آمونیوم فسفات به دلیل داشتن عیار بالای مواد غذایی (  46%  پنتا اکسید فسفر و18 %  نیتروژن ) و تمایل کم به جذب رطوبت و کلوخه شدن، از جمله کودهای بسیار مرغوب به شمار می رود.

 

مزایای کود دی آمونیوم فسفات :

  1.  سبب افزایش رشد ریشه, رشد سریع برگ ها و ساقه, زود رس شدن محصول و بهبود تنفس گیاه به دلیل افزایش میزان فتوسنتز می شود.
  2.   باعث تحریک گیاهان برای گل زائی می شود.
  3. فسفر نقش زیادی در متابولیسم گیاهی داشته و یکی از عناصر غذایی برای رشد و توسعه گیاه می باشد.
  4. افزایش مقاومت گل بر روی گیاه, تشکیل گل و دانه و افزایش مقاومت گل ها و جوانه ها در مقابل ریزش می شود.

 

نحوه روش و مقدار مصرف کود دی آمونیوم فسفات (DAP) :

 

توجـه : با توجه به مساله تثبیت فسفر در خاک و عدم تحرک آن، این کود توسط عمیق کار بـه فاصـله 5-5 /2 سانتـیمتر در زیـر بـذر قـرار گـیرد. ایـن امـر عـلاوه بر افـزایش عـملکرد، صـرفه جویی در مـقدار مصرف کـود را سبب می شود. به منظور تعیین مقدار مصرف دقیق این کود، مراجعه به نتایج تجزیه خاک و آب مزرعه ضروری است.

 

 

 

 

صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب