021-88678356-7 و 88877420
english
صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب