021-88678356-7 و 88877420
english

مروارید ارسباران اولین تولید کننده سولفات پتاسیم در ایران

محصولات
صنعت پتاس آسیا وزارت جهاد کشاورزی شرکت خدمات حمایتی موسسه خاک و آب